ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Το Δίκτυο για την Υποστήριξη της λειτουργίας και την εκπαίδευση των εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με έδρα   στον Δήμο Θέρμης και  συστάθηκε μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του διασυνοριακού προγράμματος OUTLAND με σκοπό η δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου   για την εκπαίδευση, κατάρτιση και υποστήριξη των εθελοντών που σχετίζονται με τη διαχείριση κινδύνου από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές   γενικότερα στην Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και σε άλλες ενδιαφερόμενες χώρες.

Με τον όρο φυσικές καταστροφές στην παρούσα εννοούνται:

δασικές πυρκαγιές

πλημμύρες

έντονα καιρικά φαινόμενα

Το πλαίσιο της Εταιρίας περιλαμβάνει νέες τεχνολογίες, εκπαιδευτικό υλικό, τις απαραίτητες υποδομές, εργαλεία και μηχανισμούς προκειμένου να μπορεί να   διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του εγχειρήματος στο χρόνο. Επίσης, η Εταιρεία αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργατικής προσέγγισης για την ορθολογική   διαχείριση του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές και φυσικές     καταστροφές γενικότερα, μέσω του εθελοντισμού, συνδυάζοντας την εγκαθιδρυμένη γνώση, την   επιστημονική και τεχνολογική έρευνα καθώς και την πειραματική ανάπτυξη και επίδειξη. Τα     αποτελέσματα των προαναφερθέντων δύνανται να εφαρμοστούν μέσω   της οικονομικής εκμετάλλευσης τους είτε από τους Εταίρους ή τους συνεργαζόμενους με αυτούς φορείς, είτε και από τρίτους. Τέλος, η Εταιρεία μπορεί να δραστηριοποιηθεί στην ανάπτυξη τεχνολογικών υποδομών και δραστηριοτήτων καθώς και στην παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και τεχνικών υπηρεσιών   προς τρίτους, σε σχετικά με τους σκοπούς και τους στόχους της αντικείμενα.

Ειδικότερα, η Εταιρία:

αναλαμβάνει την δημιουργία ενός συνεκτικού μηχανισμού για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, κατάρτιση και υποστήριξη των εθελοντών που συμμετέχουν στη διαχείριση του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές γενικότερα, με την ενεργό συμμετοχή των Δήμων, των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας καθώς και Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων, κ.λπ. αναλαμβάνει την δημιουργία ή/ και την ενίσχυση των δυνατοτήτων/ δεξιοτήτων και των διαδικασιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, μέσω πρωτοκόλλων, οδηγιών, λογισμικών, και γενικά εργαλείων και μέσων, προσαρμοσμένων στις επιχειρησιακές δραστηριότητες των εθελοντών συμβάλλει στη βελτίωση των δυνατοτήτων κατάρτισης των εθελοντών που συμμετέχουν στη διαχείριση του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές γενικότερα, στην Ελλάδα και σε άλλες ενδιαφερόμενες χώρες με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών και μηχανισμών συμβάλλει στη δημιουργία θετικών επιπτώσεων στο περιβάλλον με την αύξηση της ικανότητας των φορέων να κατανοήσουν καλύτερα και να ενεργήσουν για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας με την εφαρμογή προληπτικών δράσεων έναντι των επιπτώσεων από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές γενικότερα, καθώς και δράσεων αποκατάστασης μετά αυτές συμβάλλει στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος και στην κινητοποίηση εθελοντών για την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθολογική διαχείριση του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές γενικότερα, συμβάλλει στην ενσωμάτωση της ορθολογικής διαχείρισης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές γενικότερα, στις κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές, διευκολύνοντας την επικοινωνία και τη διατομεακή συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών (περιβαλλοντικήκοινότητα, όργανα λήψης πολιτικών αποφάσεων, πανεπιστήμια και ινστιτούτα, φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας) επιδιώκει την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών (capacity building) και δεξιοτήτων για την ορθολογικής διαχείριση του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές γενικότερα, αναλαμβάνει, υποστηρίζει και συμμετέχει σε πρωτοβουλίες και δράσεις για τη διάδοση της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας στους τομείς που σχετίζονται με τους σκοπούς και τους στόχους της συνάπτει ή μετέχει ως αντισυμβαλλόμενο μέλος σε προγραμματικές συμβάσεις για: την μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης που σχετίζονται με την ορθολογική διαχείριση του κινδύνου δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές γενικότερα μέσω του εθελοντισμού, αναλαμβάνει, υλοποιεί και συμμετέχει σε ολοκληρωμένα προγράμματα για την ορθολογική διαχείριση του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές γενικότερα και των σχετιζόμενων οικοσυστημάτων, διεθνούς και τοπικής σημασίας από του εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, καθώς επίσης προωθεί τη σχετική εφαρμοσμένη έρευνα, αναπτύσσει δίκτυο πηγών δεδομένων, εμπειρογνωμοσύνης και πληροφοριών στον τομέα της διαχείρισης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές γενικότερα μέσω του εθελοντισμού, προκειμένου να λειτουργήσει ως ένας σχετικός μηχανισμός διακίνησης και ανταλλαγής
δημιουργεί δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων (ιδρυμάτων, οργανώσεων, εταιριών κ.ά), από την Ελλάδα και το εξωτερικό, για την προώθηση και υλοποίηση δραστηριοτήτων και προγραμμάτων στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, προωθεί την εκπαίδευση και ενημέρωση στην Ελλάδα, προς τις γειτονικές -και άλλες- χώρες σε θέματα θεωρητικής και πρακτικής εφαρμογής της ορθολογικής διαχείρισης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές γενικότερα μέσω του εθελοντισμού προωθεί, υποστηρίζει και συμμετέχει σε μορφές συνεργασίας με τις γειτονικές και άλλες χώρες για την εκπλήρωση του σκοπού και των στόχων της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της αναπτυξιακής συνεργασίας με διακεκριμένους φορείς της κοινωνίας των πολιτών (όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις και τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς), με οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια και ινστιτούτα, καθώς και με φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αναπτύσσει τεχνική συνεργασία και συνάπτει συμφωνίες έρευνας με εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, κρατικούς φορείς και Μ.Κ.Ο. παρέχει υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης σε ενδιαφερόμενους φορείς, διοργανώνει και/ ή συντονίζει επιστημονικές εκδηλώσεις, συνέδρια, συναντήσεις εργασίας, και σεμινάρια που εξυπηρετούν τον σκοπό και τους στόχους της Εταιρίας, επιδιώκει την ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων δράσεων και πρωτοβουλιών σε θέματα διαχείρισης κινδύνου από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές γενικότερα λειτουργώντας ως πόλος καινοτομίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,(σ) καταρτίζει και υποβάλλει στην Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτες χώρες προγράμματα και προτάσεις έργων και δράσεων που σχετίζονται με την ορθολογική διαχείριση των αναγκών και των κινδύνων που απορρέουν από τις δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές γενικότερα.

 

 

© 2017 DYOPP. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates