ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

Κατεβάστε ολόκληρο τον προϋπολογισμό του 2017 εδώ.

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2017

 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ 

ποσά €

0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

0,00

1

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

0,00

2

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

0,00

1

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

648.357,45

12

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

648.357,45

2

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

10.000,00

21

Έσοδα αύξησης αρχικού κεφαλαίου σύστασης 

10.000,00

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2.000,00

32

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ

0,00

33

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

2.000,00

4

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

35.543,46

41

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

35.543,46

 

Σύνολα

695.900,91

  

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ  2017 

 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ποσά €

6.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

347.092,45

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

69.600,00

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

191.203,45

62

Παροχές τρίτων

0,00

63

Φόροι - Τέλη

0,00

64

Λοιπά γενικά έξοδα

86.289,00

65

Πληρωμές Δανείων

0,00

7.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ -  ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

301.265,00

73

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

301.265,00

8.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

2.000,00

81.

Λοιπές αποδόσεις

2.000,00

82.

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων

0,00

83

Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών

0,00

9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

45.543,46

93

Έκτακτο αποθεματικό

45.543,46

10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

0,00

 

Σύνολα

695.900,91

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ  2017

  ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ποσά €

6.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

347.092,45

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

69.600,00

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

191.203,45

62

Παροχές τρίτων

0,00

63

Φόροι - Τέλη

0,00

64

Λοιπά γενικά έξοδα

86.289,00

65

Πληρωμές Δανείων

0,00

7.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ -  ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

301.265,00

73

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

301.265,00

8.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

2.000,00

81.

Λοιπές αποδόσεις

2.000,00

82.

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων

0,00

83

Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών

0,00

9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

45.543,46

93

Έκτακτο αποθεματικό

45.543,46

10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

0,00

 

Σύνολα

695.900,91

 

 

 

© 2017 DYOPP. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates