ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

 

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - ΔΥΟΠΠ

ΑΦΜ 997349638 Γ.Ε.ΜΗ 1327356000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (3η εταιρική χρήση από 01/01/2016 έως 31/12/2016)

 

2016

2015

 

2016

2015

 Περιουσικά στοιχεία

 

 

 Καθαρή θέση και υποχρεώσεις

 

 

 Πάγια

14.456,54 

5.481,27 

 Κεφάλαια και αποθεματικά

60.000,00 

60.000,00 

      Μείον αποσβεσμένα

0,00

0,00

 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 0,00

0,00 

 Απομειωμένα

 14.456,54

5.481,27 

 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

0,00

1.845,00

 Αποθέματα

 0,00

0,00 

 Σύνολο καθαρής θέσης και   υποχρεώσεων

60.000,00

61.845,00

 Απαιτήσεις

 10.000,00

10.000,00 

 

 

 

 Προκαταβολές και έσοδα   εισπρακτέα

 0,00

0,00 

 

 

 

 Λοιπά

35.543,46

46.363,73

 

 

 

 Σύνολο ενεργητικού

60.000,00

61.845,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Κατάσταση αποτελεσμάτων

 

 

 Κύκλος εργασιών

0,00 

0,00 

 

 

 

 Λοιπά συνήθη έσοδα

0,00 

0,00 

 

 

 

 Μεταβολές αποθεμάτων

0,00 

0,00 

 

 

 

 Αγορές εμπορευμάτων και   υλικών

0,00 

0,00 

 

 

 

 Παροχές σε εργαζομένους

0,00 

0,00 

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

 Αποσβέσεις ενσώματων παγίων   και άυλων στοιχείων

0,00 

0,00 

ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

 Λοιπά έξοδα και ζημίες

0,00 

0,00 

 

 

 

 Λοιπά έσοδα και κέρδη

0,00 

0,00 

 

 

 

 Τόκοι και συναφή έξοδα

0,00

0,00 

 

 

 

 Αποτελέσματα προ φόρων

0,00 

0,00 

 

 

 

 Φόρος εισοδήματος

0,00

0,00

 

 

 

 Αποτελέσματα περιόδου μετά   από φόρους

0,00

0,00

 

 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 Επωνυμία

 παρ.3α άρθρου 29

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - ΔΥΟΠΠ 

 Νομικός τύπος

 παρ.3β άρθρου 29 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 Περίοδος αναφοράς

 παρ.3γ άρθρου 29

01/01/2016 - 31/12/2016 

 Διεύθυνση της έδρας

 παρ.3δ άρθρου 29

ΤΡΙΑΔΙ - ΤΚ 57001 - ΘΕΡΜΗ 

 Δημόσιο μητρώο

 παρ.3ε άρθρου 29

Γ.Ε.ΜΗ. ΕΕΘ 

 Συνεχιζόμενη δραστηριότ.

 παρ.3στ άρθρου 29 

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

 Εκκαθάριση

 παρ.3ζ άρθρου 29 

Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση 

 Κατηγορία οντότητας

 παρ.3η άρθρου 29

Πολύ μικρή

 Κατάρτιση χρηματ/κών καταστάσεων

 παρ.3θ άρθρου 29 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014 

 Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις

 παρ.16 άρθρου 29 

Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό 

 Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ.

 παρ.25 άρθρου 29 

Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που   συντάχθηκαν

 παρ.34 άρθρου 29

Συντάχθηκαν Ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα υποδείγματα Β5 και Β6 
  

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΗΣ

ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - ΔΥΟΠΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10.000,00  10.000,00  0,00 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  10.000,00  10.000,00  0,00 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ  10.000,00  10.000,00  0,00 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ  10.000,00  10.000,00  0,00 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  10.000,00   0,00  10.000,00 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  10.000,00  10.000,00  0,00 
 ΣΥΝΟΛΟ:  60.000,00  50.000,00  10.000,00 

 

© 2017 DYOPP. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates